Fair Games

För oss på Storsjöcupen har Fair Games och dess innebörd alltid varit viktigt. Ett arbete som återspeglar sig hos våra tre medlemsföreningar. Men vikten av dess innebörd är ett arbete som aldrig får sluta och som aldrig får tystna. Därför har vi tagit ett rejält omtag kring vad begreppet betyder för oss.

Vi vuxna bär ett ansvar, oavsett om vi är på plats som åskådare eller supporter, ledare eller tränare, förälder, eller vi som arrangör. Att våra spelande barn och ungdomar ska känna glädje, gemenskap och trygghet. Att vi ger dom förutsättningar att idrotta på sina villkor.

Vi kommer i år att göra en del förändringar för att än bättre sträva efter en tydlighet för er som besökare. Ni som ledare kommer i år att få skriva under ett avtal där ni säger ja till det som för oss är självklart. Ni som bor på våra skolor kommer ta del av dokumentet på plats, ni övriga får dessa via era egna föreningar för påskrift.

Några av de skillnader vi gör är att planvärdarna i år kommer vara seniora personer. Dessa är speciellt utvalda och utbildade för att på bästa sätt ge er som gäster de bästa förutsättningarna till härliga matcher. Vi kommer ”klä på” våra domare mer än tidigare, att de ges tydlig information från vår sida vad som gäller och vilka befogenheter de har.

Avslutningsvis vill jag påminna er ledare om att Fair Games även gäller utanför planen. Jag tillsammans med övrig personal från cupen ska göra allt vi kan för att ni ska uppleva oss med glädje och fotbollen i fokus.

Varmt välkommen.
Mathias Rasteby
Ordförande för Föreningen Storsjöcupen

For us at Storsjöcupen, Fairgame and its meaning have always been important. A work that is reflected in our three member associations. But the importance of its meaning is a work that must never stop and that must never be silenced. That is why we have taken a lot of care about what the term means to us.

We adults carry a responsibility, whether we are on the spot as a spectator or supporter, leader or coach, parent, or we as organizers. That our players should feel joy, community and security. That we give them the conditions to exercise on their terms.

We are going to make some changes this year to better strive for clarity for you as a visitor. This year you as a leader will have to sign an agreement in which you say yes to what is obvious to us. You who live in our schools will take part of the document in place, others get these through your own associations for subscription.

Some of the differences we make are that the plan hosts this year will be senior people. These are specially selected and trained to best give you as guests the best conditions for wonderful matches. We will "dress" our referees more than before, that they are given clear information from our side what applies and what support they have from us.

In conclusion, I would like to remind your leaders that Fairgame also applies off the pitch. Together with the other staff from the cup, I will do everything we can to make you feel joy and focus on football.

Warm welcome.